Geschiedenis

Voor zover wij weten werd op 17 juli 1932 de eerste officiële gymnastiekvereniging in Nuth opgericht. De oprichters waren de heren: Hub Jansen (kapelaan van de Sint Bavo parochie), Jos Vissers en Gerrit Meijers. De vereniging was een onderdeel van “De Jonge Werkman” en werd zodoende tijdens de oprichtingsvergadering gedoopt tot: “Gymnastiek Vereen De Jonge werkman”.

Het eerste dagelijks bestuur bestond uit: de voorzitter Hub Jansen, de secretaris Jos Vissers en penningmeester Jos Smeets. De vereniging beschikte over een heuse directeur en wel: de heer Piet Pinckaerts onderwijzer te Nuth. Elke vergadering werd afgesloten met een gebruikelijk groet: voor Christus onze Koning, “God wil het, amen”.

De contributie werd vastgesteld op 5 cent per week voor leden van De Jonge Werkman en 10 cent per week voor niet-leden, hiervoor werd er twee keer per week gesport.

Binnen de vereniging werd er niet alleen geturnd, maar er werden ook toneeluitvoe­ringen georganiseerd. Het eerste optreden van De Jonge Werkman was een toneel­voorstelling op 26 december 1932 getiteld: “De erfenis van Polycarpus” met in de pauze een uitvoering van gymnastische oefeningen. Op 28 mei 1933 werd er een volksfeest georganiseerd door de vereniging waarbij voetbalvereen Minor welwillend haar terrein gratis afstond. Tijdens het volksfeest werd er onder andere een dorps­loop van 3000 meter, 300 en 500 meter hardlopen, hoogspringen, verspringen en diverse volksvermaken gehouden. De eerste leider waarover de vereniging beschikte was de heer Pinckaerts.

Omdat De Jonge Werkman ophield te bestaan werd de vereniging rond 1939 volledig zelfstandig. Vanaf augustus 1936 vonden er, vanwege de mobilisatie van verschil­lende bestuursleden en de daarop volgende oorlog, geen oefeningen plaats.

Vanaf 28 juli 1942 tot het einde van de oorlog is de vereniging ondergedoken ge­weest omdat zij zich niet wenste aan te sluiten bij de cultuurkamer, wat door de Duit­sers verplicht gesteld was. Omdat de vereniging hierdoor kans liep dat de toestellen door de Duitsers en/of N.S.B. geconfisqueerd zouden worden werden deze samen met de nieuwe vlag door heer Pinckaerts in bewaring gesteld. In de tijd dat de vere­niging een nieuwe vlag kreeg werd de naam veranderd in: Rooms Katholieke Gym­nastiek Vereniging Albatros Nuth.

Na de oorlog in 1945 is er zelfs sprake geweest van een fusie met de voetbalvereni­ging Minor om tot één grote sportorganisatie in Nuth te komen. Deze fusie ging in het eindstadium niet door.

Het laatste wat achterhaald is van “Gymnastiek Vereen De Jonge Werkman” is dat de oefeningen weer in september 1946 hervat werden en de vereniging op dat mo­ment reeds over drie heuse “trommen” beschikte, waarvan er twee defecte vellen hadden.

De uiteindelijke officiële oprichtingsdatum van het “huidige” Albatros is volgens de statuten 14 maart 1960.